7
February
 
2022

Indkøb skal understøtte kommunens værdiskabelse

Det handler ikke længere kun om at få mest muligt for pengene. Ny masterafhandling tydeliggør, at indkøb i de seneste år også er kommet til at handle om aftryk – lokalt og i en større sammenhæng

Et fokus på miljø- og klimaaftryk har udfordret og måske endda erstattet det tidligere stærke fokus på økonomisk værdi, når det kommer til indkøb i offentlige organisationer. Dermed kommer det kommunale indkøbsområde i strategisk fokus, konkluderer Anders Brøndum, konstitueret økonomichef i Holbæk Kommune. Han har netop afsluttet sin MPG-uddannelse og fået MPG Masterprisen for semestrets bedste afhandling.

Hvad har du undersøgt i dit masterprojekt?

Jeg har undersøgt to ting.

For det første hvordan forventningerne til det kommunale indkøbsområdes værdiskabelse har udviklet sig på nationalt niveau. Med nationalt niveau forstås skiftende regeringer og Kommunernes Landsforening via de årlige aftaler om kommunernes økonomi. Med værdiskabelse forstås den værdi, som kommunernes indkøb af alt fra kuglepenne og genbrugshjælpemidler til ældrepleje og bosteder for psykisk syge skal skabe.

På baggrund af den første undersøgelse har jeg zoomet ind på Holbæk Kommune, hvor jeg tilsvarende har undersøgt forventningerne til værdiskabelsen på politisk niveau og i den administrative topledelse. Samt hvilken form for legitimitet, kommunens indkøbsfunktion tildeles som følge af den oplevede værdiskabelse.


Hvorfor valgte du netop det tema?

Fordi den strategiske ledelsesrolle som leder for en kommunal indkøbsfunktion har ændret sig markant. Førhen var det målet i sig selv at indgå indkøbsaftaler, der dækkede kommunens indkøbsbehov på en økonomisk effektiv måde. I dag anskues kommunens indkøb som et middel til at opnå andre mål på alle niveauer i den kommunale organisation; lige fra kommunalpolitikeren til de udførende medarbejdere. Det kan være mål om grøn omstilling, lokal erhvervsudvikling eller samskabelse i lokalområder. Det er mål, der ofte har en modstridende karakter. For grønne krav kan gøre det sværere for lokale leverandører at indgå i konkurrencen.

Som strategisk leder står jeg med andre ord over for meget forskelligartede forventninger til den værdiskabelse, kommunens indkøb skal understøtte. Omdrejningspunktet i masterprojektet har været, hvor dette patchworklignende værdiskabelseslandskab stiller indkøbsfunktionen og mig som strategisk leder i forhold til at sikre en legitim position i den kommunale organisation.


Hvad kan du konkludere på baggrund af projektet?

At forventningsdannelsen på nationalt niveau meget entydigt kan henføres til en økonomisk værdidimension i perioden 2002-2018. Det vil sige, at forventningerne til værdiskabelsen fra skiftende regeringer og Kommunernes Landsforening har centreret sig om, at kommunernes indkøb skal fungere som et vigtigt redskab i kommunernes arbejde med effektiviseringer, så den kommunale sektor kommer længere på literen. Den efterfølgende periode frem til i dag er præget af forventninger, der i stigende grad kan henføres til en miljømæssig værdidimension. Nu ses de kommunale indkøb som en løftestang for den grønne omstilling, så kommunernes papir skal være miljømærket, bilerne køre på el og rengøringsmidlerne være svanemærket.

Undersøgelsen på lokalt niveau viser, at den administrative topledelses forventninger betoner den økonomiske værdidimension, mens politikerne betoner en miljømæssig værdidimension og en værdidimension, der omhandler lokal erhvervsudvikling. Kommunens indkøb skal fremme kommunens mål om grøn omstilling, og de kommunale indkøbskroner skal helst falde ned i de lokale virksomheders lommer.


Hvilken betydning kan dit masterprojekt få for din organisation og eventuelt andre organisationer?

Undersøgelsen på lokalt niveau viser, at indkøbsfunktionens legitimitet på administrativt niveau er velkonsolideret. Det kan henføres til, at det igennem mange år har været muligt at frigøre betydelige økonomiske ressourcer gennem mere effektive indkøb. Til gengæld stikker legitimiteten på politisk niveau ikke tilsvarende dybt. Det skyldes, at det ofte er svært at tage lokale hensyn i de kommunale indkøb på grund af reglerne for indkøb i den offentlige sektor. Til gengæld viser masterprojektet, at den grønne omstilling kan bruges til at styrke legitimiteten på politisk niveau, fordi indkøbsreglerne ikke hindrer, at kommunerne stiller grønne krav i deres indkøb.

Denne viden kan bruges til at styrke indkøbsfunktionens legitimitet på politisk niveau, så de ofte relativt kritiske politiske øjne ikke medfører et krav om for eksempel at reducere indkøbsfunktionens størrelse. Der er ikke grund til at tro, at masterprojektets konklusioner ikke kan udbredes til andre kommuner og dermed vise en vej til, hvordan indkøbsfunktionerne kan styrke sit fodfæste i den kommunale organisation.


MPG-uddannelsen udvikler ledere personligt og professionelt. Hvordan har arbejdet med dit masterprojekt bidraget til den udvikling?

Uddannelsen har udviklet mig som strategisk leder og min forståelse af betydningen af kommunikation i bred forstand. Jeg har fået en række teoretiske knager til at forstå, hvad der er på spil i en administrativ topledelse og samspillet mellem det politiske og administrative niveau.

Læs artiklen
Et hvidt download ikon
Relateret artikel
19
January
 
2021

Hvad mener vi, når vi siger strategi? Her bør alle strategiprocesser begynde, mener mener centerchef Nicki Olsen fra Rigspolitiet

Pil til højre

Relaterede fag

Pil til højre
Se alle fag